traducció - translate - traducción

divendres, 18 de setembre de 2015

Carta al president Obama del professor de Stanford Joan Ramon Resina


Felipe VI Obama
Benvolgut president Obama,
Pensava que podia comptar amb vostè per a defensar el principi d’autodeterminació de tots els pobles, consagrat en la nostra gloriosa constitució. Però dimarts vostè va decidir de satisfer el rei espanyol (una figura que els fundadors d’aquest país van refusar explícitament com a font de tirania) tot expressant un desig d’una Espanya forta i unificada. Aquesta expressió de la seva voluntat política podia ser i ha estat interpretada com una presa de posició dels Estats Units enfront del dret d’autodeterminació del poble català a través d’un referèndum democràtic, que és refusat pel govern espanyol (i la monarquia). Senyor president, jo no esperava que vostè estigués familiaritzat amb la història de la subjugació dels catalans ni tampoc amb la desaparició de la qualitat democràtica de l’estat espanyol, que no té un poder judicial independent. Però sí que esperava que restés neutral en aquesta qüestió, tot defensant el dret universal a l’autodeterminació, que va ser una de les raons per les quals Amèrica va ser durant molt de temps considerat com el far de la llibertat al món.
Amb el respecte d’un ciutadà que l’ha votat dues vegades.
Joan Ramon Resina, professor i cap del Departament de Literatura Espanyola i Catalana de la Universitat de Stanford (EUA)
 ____________________________________________
La versió original (en anglès) de la carta:
«Dear President Obama,
I thought I could count on YOU to uphold the principle of self-determination for all peoples, which is enshrined in our glorious Constitution. But yesterday you chose to satisfy the Spanish King (a role this country’s founders explicitly rejected as the source of tyranny) by expressing a desire for a strong, unified Spain. This expression of your political will could only and has been interpreted as the U.S. position vis-à-vis the Catalan people’s right to self-determine themselves through a democratic referendum, which the Spanish government (and monarchy) refuses them. Mr. President, I did not expect you to be acquainted with the history of Catalan subjugation or even with the disappearance of democratic quality from the Spanish state, which no longer has an independent judiciary. But I expected you to remain neutral on this particular issue, while upholding the universal right to self-determination, one of the reasons America was for a long time seen as the beacon of freedom in the world.
Respectfully submitted by a citizen who twice voted for you.»
Joan Ramon Resina, Professor and Chair of Graduate Studies, Iberian and Latin American Cultures at Stanford University


Publica un comentari a l'entrada